พ.ย. 16

โปรแกรมดิกชันนารีภาษาเหนือ พร้อมอ่านออกเสียง Android

โปรแกรมดิกชันนารีภาษาเหนือ

พร้อมอ่านออกเสียง Android


  • โปรแกรมดิกชันนารีภาษาเหนือ

  • พร้อมอ่านออกเสียง

    สำหรับ Android

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

พ.ย. 16

โปรแกรมคำนวนค่าไฟฟ้า Android

โปรแกรมคำนวนค่าไฟฟ้า Android


  • คำนวนค่าไฟฟ้า

  • คำนวนปริมาณคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

  • สำหรับ Android

ขอแสดงความนับถึอ

contact1

พ.ย. 16

โปรแกรมขายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป Android Tablet

โปรแกรมขายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป Android Tablet


  • โปรแกรมขายผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป

  • สื่อสารข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์

  • สำหรับ Android Tablet

ขอแสดงความนับถึอ

contact1